MOKYKLŲ EDUKACINIŲ ERDVIŲ 2020 METŲ KONKURSO NACIONALINĖS VERTINIMO KOMISIJOS PROTOKOLAS. Mokyklų edukacinių erdvių konkursas yra skirtas geriausiai savo edukacines erdves kuriančiai ir naudojančiai mokyklai 2020 metais išrinkti. Konkursą inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę; skatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą ir savarankiškumą, kuriant mokyklos vidaus ir lauko ir edukacines erdves; ugdyti vaikų ir jaunimo aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes, formuojant mokyklos aplinkos savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio aplinkoje zonas; stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, skleisti gerąją patirtį.

Konkursas vyko dviem etapais: I etapas (iki 2020 m. birželio 15 d.) – savivaldybių lygmeniu ir II etapas (iki 2020 m. liepos 16 d.) – nacionaliniu lygmeniu. Savivaldybių komisijos konkursui pristatė 80 mokyklų. Nacionalinė vertinimo komisija vietose apžiūrėjusi II konkurso etapui pateiktas geriausiai tvarkomas mokyklų edukacines erdves, vadovaudamasi Mokyklų edukacinių erdvių konkurso vertinimo kriterijais, išrinko nugalėtojus: A kategorijoje: